.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Saturday, July 11, 2009

دریافت گزارشهای تکان دهنده از شکنجه وحشیانه زندانیان در اوین باعث نگرانی عمیق سازمانهای حمایت از خقوق بشر شده است.
این گزارشها حاکیست بندهای 240 و 209 زندان اوین پر از زندانی است به طوریه حتا راهروهای سلول‌های انفرادی را هم پر کرده‌ انددر هر سلول انفرادی که حدودا 3 در 3 متر است تا جایی که بتوانند آدم پر می‌کنند. از 10 تا 20 زندانی .بسیاری از زندانیان را به سیاهچالهای مخروبه اوین برده اند. سلول‌هایی بدون نور خورشید و بسیار کوچک و بدون برق. سلولهایی که مخروبه هستند.در اوین: برخی از زندانیان برای اعتراف‌گیری بیش از 12 ساعت بازجویی و شکنجه می‌شوند در این روزها .طوری زندانیان را می‌زنند و شکنجه می‌کنند که بعد از بازجویی دو نفر آن‌ها را کشان کشان به سلولهای انفرادی می‌برنددر قرنطینه زندان اوین آنقدر زندانی هست که زندانیها نشسته می‌خوابند. می‌توانید تصور کنید 100 نفر در یک جای ده نفره یعنی چه؟به کسانی که در درگیریها زخمی شده و بازداشت شده اند اصلا رسیدگی نمی‌شود. از نظر بهداشتی وضعیت زندانیان بسیار اسفناک است

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin