.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Sunday, July 12, 2009

Boycott Iran's Banks. If Basiji don't get their money, they won't be so motivitatedقبلا بحث تحریم بانکهای دولتی در بالاترین بیان شده بود. اما لازم دونستم باز هم تاکید کنم که ما بیشمارانیم و هر کاری بخواهیم میتوانیم بکنیم. افت فروش نوکیا - رکود تبلیغات تلویزیونی - قطع برق مناطق و ... همه نشان از آن است که می بیشمارانیم ! برای ناکار کردن دولت کودتا باید آن را فلج کرد و هیچ حرکتی بهتر از فلج از طریق مالی و اقتصادی نیست. اگر مایه ای در کار نباشد بسیجی مفت خوری هم در کار نیست ! بنابراین هرچه پول در بانکهای دولتی دارید برداشت کنید و در صورت لزوم آنها را تنها در بانکهای خصوصی سرمایه گذاری نمایید. اطرافیان خود را نیز ترغیب به این کار کنید. باید نشان دهیم کودتا مغلوب است. لینک نیز تصویری از نام بانکهای دولتی و خصوصی است. همین امروز هموطن ! فردا دیر است

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin