.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Sunday, June 21, 2009

Iranians protest on Sunday. Gooya news article.

photo taken from BBC farsi, reported to be taken on 30 Khordad

مردم باز هم به خيابان ها آمدند!
بيانيه جديد ميرحسين موسوی: اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست!
بازداشت عبدالله مؤمنی


عليرغم خشونت بی سابقه نيروهای دولتی و کشتار مردم در روز شنبه، روز يکشنبه مردم باز هم به خيابان ها ريختند و باز هم با مقابله نيروهای امنيتی و انتظامی مواجه شدند. گفته می شود شدت خشونت نسبت به شنبه کم تر بود اما با اين حال تظاهرات اعتراضی امروز نيز در ميان آتش و خون برگزار شد. حضور مردم معترض در خيابان ها نشان از پی گيری مردم در دستيابی به خواسته هايشان دارد. طبق آخرين خبرها يکشنبه شب مردم باز هم به پشت بام ها رفته و فرياد الله اکبر سر دادند. شاهدان عينی از پر طنين تر شدن فرياد مردم بر بام ها، نسبت به روزهای گذشته، گفته اند. از سوی ديگر خبر می رسد در چند شهر ديگر نيز تظاهرات اعتراضی ادامه داشته است اما مشخص نيست که اين شهرها کدام هستند.ميرحسين موسوی ششمين بيانيه خود را به وقايع روز گذشته اختصاص داد و نوشت: "به کسانی که مردم را به خاطر اظهار نظر قانون شکن ناميده اند خبر می دهم که بی قانونی بزرگ عدم اعتنا و نقض صريح اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی دولت در عدم صدور مجوز برای اجتماعات مسالمت آميز است." وی خطاب به مردم نوشته است: "اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست. به احقاق حقوق خود اميدوار باشيد و اجازه ندهيد کسانی که برای نااميدی و ارعاب شما می کوشند خشم تان را برانگيزند. در اعتراضات خود همچنان به پرهيز از خشونت پايبند بمانيد."طبق آخرين خبرها در ادامه بازداشت گسترده فعالان سياسی و مدنی در ايران، عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت، در دفتر ستاد شهروند آزاد (مطالبه محوران حامی برنامه های مهدی کروبی) واقع در ميدان ونک، بازداشت شد


Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin