.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Tuesday, June 16, 2009

There is a Warning that the hardliners want to trap and kill demonstrators today

هشدار! "دام مرگ" برای راهپيمايی امروز!

ستاد ميرحسين موسوی در اطلاعيه ای با تاکيد بر اين که موسوی در راهپيمايی خيابان وليعصر حضور نخواهد داشت از همه مردم درخواست کرد که در دام درگيری های طراحی شده قرار نگيرند. بر اساس خبرهای دريافتی دولت و نيروی انتظامی و پليس قصد دارد از برنامه امروز ساعت پنج به عنوان "دام مرگ" استفاده کند. نيروهای سرکوبگر قصد دارند چهارصد - پانصد نفر از مردم را به دام انداخته و بکشند تا با ايجاد ترس در مردم جلوی جنبش مردم در دفاع از حقوق و رای شان را بگيرند. در درگيری های روز دوشنبه تهران و در پی راهپيمايی ميليونی، هفت نفر کشته شده اند. خبر ديگر آن که نامزدهای انتخاباتی امروز برای بررسی روند برگزاری انتخابات به شورای نگهبان دعوت شده اند. به نوشته سایت ابطحی، معاون سابق آقای خاتمی و مشاور مهدی کروبی صبح امروز (سه شنبه) دستگیر شد. در سایت وی نوشته شده که منتظر آزادی ایشان می مانیم تا مطلب جدید خود را بر روی سایت قرار دهند. همچنین رویتر به نقل از منابع نزدیک به اصلاح طلبان خبر داده که حجاریان هم روز دوشنبه دستگیر شده است. اعضای نهضت آزادی، جمعی از نيروهای ملی مذهبی، پزشکان خوشنام و فعالين سرشناس حقوق بشر در تبريز در جريان راهپيمايی اعتراضی در ميدان آبرسان تبريز، دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شدند.


http://news.gooya.com/

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin