.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Saturday, May 01, 2010

Tehran--مراسم روز کارگر با شعار مرگ بر ديکتاتور در مقابل وزارت کار، فعالين حقوق بشر و دمکراسی


بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، هزاران نفر از کارگران و مردم تهران در مقابل وزارت کار مراسم گراميداشت روز جهانی کارگر را با شعار مرگ بر ديکتاتور آغاز کردند.
روز شنبه از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران هزاران نفر از کارگران و مردم تهران از چند جهت به سوی وزارت کار در حال حرکت بودند. حوالی ساعت ۱۷:۳۰ تعدادی از کارگران و مردم در خيابان جيحون اقدام به سر دادن شعارهای مرگ بر ديکتاتور نمودند که با يورش و حشيانه گارد ويژه مواجه شدند. همزمام با آنها ماشينها اقدام به بوق زدن ممتد نمودند.هر لحظه بر تعداد جمعيت افزوده می شود.
نيروهای سرکوبگر گارد ويژه، نيروی انتظامی ،سپاه پاسداران، لباس شخصيها و بسيجی ها منطقه را به صورت پاداگان در آورده اند.امام مردم بصورت دسته های چند صد نفره در آنجا حضور دارند. نيروهای موتور سوار گارد ويژه و لباس شخصيها در حال گشت زدن و ايجاد رعب و وحشت هستند.
ولی کارگران و مردم به اقدامات سرکوبگرانه آنها توجهی ندارند و قصد برگزاری گسترده اين مراسم را دارند فضای منطقه بسيار متشج می باشد.
ظهر امروز تعدادی از کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با يورش و حشيانه گارد ويژه مواجه شدند و در گيری شديد بين آنها و کارگران ايجاد شد که منجر به شعار دادن کارگان عليه ديکتاتوری حاکم شد.

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/05/104203.php

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin