.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Saturday, May 01, 2010

Ghazvin--هزاران نفر از کارگران قزوين روز جهانی کارگر را گرامی داشتند، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،هزاران نفر از کارگران قزوين برای گراميداشت روز جهانی کارگر تجمع کردند و عليه اخراج کارگران و ساير مشکلات کارگری دست به اعتراض زدند

روز شنبه ۱۱ ارديبهشت از حوالی ساعت ۰۹:۰۰ صبح هزاران نفر از کارگران قزوين در ورزشگاه يادگار امام تجمع کردند و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. نمايندگان کارگران طی سخنرانيهای خود خواستار پايان دادن به قرار دادهای موقت و رسمی شدن کارگران،حق بيمه،و ساير مشکلات کارگری شدند. در اين راستا کارگران اقدام به دادن شعارهايی عليه شرايط فاجعه بار کارگران سر دادند. اين تجمع تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه داشت.
همچنين از صبح امروز نيروهای سرکوبگر در نقاط مختلف شهر قزوين مستقر شدند که از جمله آنها چهار راه و ميادين شهر بود .آنها
با خودروها و ماتورهای خود در سطح شهر گشت می زدند.حضور نيروها سرکوبگر در سطح شهر بی سابقه گزارش شده است

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin